Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej
KM Dental na Facebook

Historia Studium

Tekst powstał w związku z otwarciem obchodów 20-lecia Studium oraz 50-lecia pracy zawodowej Założycielki i Dyrektor Szkoły Krystyny Kuryło-Mazurkiewicz

Wybrane wydarzenia z 20-lecia Prywatnego Medycznego Studium Techniki Dentystycznej KM Dental

Dyrektor Studium Krystyna Kuryło-Mazurkiewicz

Prywatne Medyczne Studium Techniki dentystycznej we Wrocławiu jest efektem wieloletniej pracy i doświadczeń pedagogicznych Jego założyciela – technika dentystycznego i pedagoga.
Złożyły się na to między innymi wieloletnia współpraca z nauczycielami szkół techniki dentystycznej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, naukowcami krajowych uczelni stomatologicznych, wydawnictwami i firmami dentystycznymi oraz szerokie kontakty z technikami dentystycznymi-praktykami.
Stopniowo dochodzono do przekonania, że tylko nowoczesny, odpowiadający standardom międzynarodowym system kształcenia podstawowego i podyplomowego może przyczynić się do poprawy warunków pracy, rozszerzenia zakresu usług oraz unowocześniania warsztatu pracy technika dentystycznego.
Tą drogą istnieje również możliwość szybszej integracji naszego środowiska zawodowego ze społecznością techników dentystycznych Unii Europejskiej.
Obecnie chciałabym przedstawić chronologicznie zdobywane doświadczenia zawodowe oraz rozwijającą się współprace międzynarodową.

W 1981 r. nawiązano współpracę z amerykańskim wydawnictwem dentystycznym „Dental Lab World”, panią Redaktor Megan L. Mastal i za zgodą ówczesnego Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu przy ul. Stawowej 24 mgr Andrzeja Wybieralskiego oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęłam funkcję członka Komitetu Redakcyjnego „Dental Lab World”.

Prof. Bogumił Płonka składa gratulacje Dyrektor Studium Krystynie Kuryło-Mazurkiewicz

Moje wystąpienie na łamach tego czasopisma zostało zauważone przez pana Michaela O'Dorethy nauczyciela techniki dentystycznej w Trinity College w Dublinie, w Irlandii. Pan Michael O'Doherty zaprosił mnie do uczestnictwa w XV Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Brytyjskich Uniwersyteckich Nauczycieli Techniki dentystycznej w Dublinie. Konferencja ta odbyła się w kwietniu 1983 r., podczas której moi brytyjscy Koledzy pokazali mi inny, wspaniały świat techniki dentystycznej, nowoczesną aparaturę i materiały ułatwiające prace technikowi dentystycznemu oraz pozwalające wykonywać lepsze, wygodniejsze i zdrowsze uzupełnienia protetyczne dla pacjentów. Nauczyciele brytyjscy bardzo zainteresowali się moim wystąpieniem, w którym prezentowałam dorobek naukowców Wrocławskiej Akademii Medycznej, w szczególności metodę wrocławską wykonawstwa protez ruchomych całkowitych, której patronował pan Profesor dr hab. Bogumił Płonka.
W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu Michael O'Doherty za zaproszenie na konferencję oraz Panu Prof. Bogumiłowi Płonce za wieloletnią pomoc i życzliwość dla moich i Szkoły inicjatyw.

Na omawianej konferencji (1983 r. Dublin) nawiązałam bardzo serdeczne i przyjacielskie zawodowe kontakty, szczególnie z panem Glyn Thomas, nauczycielem w szkole dentystycznej w Brimingham – Dental School University of Brimingham, który przez ostatnie 20 lat służył nam pomocą. Szkolił naszych słuchaczy i nauczycieli. Był i jest wzorem nauczyciela-pasjonaty dla naszego grona pedagogicznego.
Pan Glyn Thomas występował również jako mianowany przedstawiciel City & Guilds w Londynie (Nominated Visiting Assesor for Dental Techniques Advaced Courses of City and Guilds Institute in London). Za wieloletnią pomoc, życzliwość i przyjaźń składamy panu Glyn Thomas wyrazy uznania i najserdeczniejsze podziękowania.

Pobyt na koferencji w Dublinie (1983 r.) dał mi również możliwość zwiedzenia największego na świecie centrum kształcenia podyplomowego w Londynie – Eastman Dental Hospital. Dzięki pani Jean Wilkins, ówczesnemu kierownikowi wydziału nauczania koron i mostów, zobaczyłam nowocześnie wyposażone laboratoria techniki dentystycznej oraz organizację i styl pracy nauczycieli. Zauważalny był tam właściwy rytm pracy oraz zdyscyplinowanie zarówno u nauczycieli , jak też studentów. Za współpracę z panią Jean Wilkins serdecznie dziękuję.
Na konferencji w Dublinie (1983 r.) pan Willi Bolliger z firmy Candres and Mataux ze Szwajcarii prezentował unikalną nowość – precyzyjne elementy do wykonawstwa estetycznych protez szkieletowych, bezklamrowych tzw. „Attachments” (zasuwy).
Ponadto na tej konferencji miałam możliwość wysłuchania referatu na temat wypalania porcelany na metalu autorstwa światowej sławy ceramika Pana Michaela Kedge z Londynu. Ten referat był dla mnie impulsem do osobistego zapoznania się z wykonawstwem koron i mostów metalowo-porcelanowych oraz wprowadzenia tego tematu do programu nauczania w Studium KM Dental.

Z dużą satysfakcją pragnę również podkreślić, że podczas konferencji w Dublinie miałam przyjemność poznania pana dr Graham White – nauczyciela techniki dentystycznej w Sheffield Dental School, University of Scheffield. Już wówczas dr Graham White dał się poznać jako pasjonat, profesjonalista o szerokich zainteresowaniach zawodowych. W 1983 r. pan dr Graham White przedstawił mi opracowaną przez siebie monografię na temat wykonawstwa protez całkowitych według Prof. Gerbera. Technikę wykonywania protez wg prof. Gerbera, indywidualną dla każdego pacjenta z zastosowaniem łuku twarzowego i condylatora, wprowadzono do nauczania w naszym Studium.

Omówienie konferencji w Dublinie byłoby niepełne, gdybym nie wspomniała o referacie pana Briana Conray – pracownika Instytutu Technologii Szczękowo-Twarzowej Queen Mary's Hospital w Londynie. Zaprezentowane w tym referacie technologie i precyzja wykonania były niezwykle nowoczesne. Ten referat unaocznił mi jak wiele jest do zrobienia w naszym kraju w zakresie wdrażania światowych osiągnięć do stomatologii i techniki dentystycznej.

W trakcie konferencji w Dublinie wiele firm o międzynarodowym uznaniu prezentowało swój dorobek w zakresie produkcji materiałów i wyposażenia dentystycznego. Między innymi firma ortodontyczna Forestadent była reprezentowana przez Państwo Niel i Jan Brown. Przedstawiane, wówczas wysokiej klasy, o bardzo wysokim poziomie precyzji elementy służące do wykonywania aparatów ortodontycznych ruchomych i stałych, dzisiaj są też dostępne w naszym kraju.

The Dental Technician

Brytyjskie wydawnictwo „The Dental Technician” prezentowane na konferencji w Dublinie do dzisiaj przysyła na moje ręce aktualne wydanie miesięcznika. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami na świecie. Dziękuję bardzo serdecznie panu Dyrektorowi Terence Morgan, panu David Richie, panu Chris Ritchie oraz panu Derek Pearson za 20-letnią pomoc i przysyłanie czasopism. Dziękuję również za wydrukowanie artykułów o naszej pracy, problemach i sukcesach autorstwa Glyn Thomas.

W latach 1983-1992 moja praca nauczyciela techniki dentystycznej skupiała się na inicjowaniu wszelkich nowości zarówno dla szkoły, nauczycieli oraz uczniów. W tym czasie podjęłam się również działań na rzecz integracji środowiska techników dentystycznych.

Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych

Dzięki poparciu ze strony nauczycieli ze wszystkich szkól techniki dentystycznej w naszym kraju oraz wybitnych krajowych naukowców w zakresie protetyki stomatologicznej Prof. dr hab. B. Płonki z Wrocławskiej Akademii Medycznej w Poznaniu założyliśmy Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych.
Jako inicjator i założyciel Towarzystwa zostałam powołana na jego Prezesa. Funkcję tę pełniłam przez dwie kadencję. W tym czasie wydelegowaliśmy wielu techników dentystycznych z Polski na szkolenia specjalistyczne do Wielkiej Brytanii. Ponadto zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje naukowe, w których uczestniczyło wielu brytyjskich nauczycieli poznanych w 1983 r. w Dublinie.

The Royal Family and the Institute

W 1990 r. ponownie nawiązaliśmy kontakt z panem Graham White, który osobiście i ze współpracownikami przeprowadził szereg kursów szkoleniowych dla nauczycieli w szkołach techniki dentystycznej we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie i Gdańsku. Z inicjatywy dr Graham White w 1995 r. pierwszych 6 nauczycieli techniki dentystycznej w Polsce otrzymało licencjaty międzynarodowego nauczyciela nadany przez Instytut City & Guilds w Londynie. Ten zaszczyt spotkał tez moją osobę.
Dr Graham White za swoją zaangażowaną działalność na rzecz polskiego środowiska dentystycznego został uhonorowany przez prezydenta Lecha Wałęsę oraz przez Królową Brytyjską, został również Honorowym Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dr Graham White posiada najwyższy stopień naukowy w Instytucie City & Guilds w Londynie-Fellowship. Otrzymał również za swoją zaangażowaną działalność złoty medal tego Instytutu.
W imieniu własnym, współpracowników i młodzieży pragnę złożyć panu Dr Graham White serdeczne podziękowania, wyrazy uznania za życzliwą pomoc, przyjacielskie rady oraz oddanie sprawom naszego środowiska zawodowego.

Przemiany jakie nastąpiły w Polsce w ostatnich latach stworzyły warunki do powstania prywatnej szkoły o znacznie poszerzonym autorskim programie nauczania. Szkoła nasza rozpoczęła działalność 1.09.1992 r. Po około 6 miesiącach otrzymaliśmy uprawnienia szkoły publicznej.

Kadra szkoły wspólnie z dyrekcją stara się stworzyć w szkole przyjacielską atmosferę pracy. Stale śledzimy nowości i wybieramy z nich najbardziej nowoczesne treści do naszych programów dydaktycznych. Niezwykle ofiarnie pomagają nam w tym koledzy z Wielkiej Brytanii, nasi przyjaciele, którzy sukcesywnie i na bieżąco przeprowadzają szkolenia kadry i słuchaczy naszej Szkoły. Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy międzynarodowej do programu nauczania sukcesywnie wprowadzano najnowsze technologie protetyczne.

W ciągu 20 lat działalności wprowadziliśmy między innymi:

 • licówki porcelanowe
 • prace porcelanowe i kompozytowe
 • systemy modeli składanych
 • protezy bezklamrowe: zasuwy i zatrzaski CEKA
 • aktualnie wprowadzamy najnowsze światowe produkty dentystyczne:
  - acetal (HOLTRADE)
  - cyrkon (3M)
  - system zatrzasków protetycznych RHEIN'83 (HOLTRADE)
  - technikę Cad/Cam (3M Lava)
  - porcelany: VMK MASTER (VITA), LavaCeram (3M), SHOFU (HOL-DENTAL), HERA Ceram (Heraeus), IPS InLine (Ivoclar Vivadent)

Z dniem 10.03.1997 r. nasza Szkoła, jako jedyna w Polsce, została zatwierdzonym Międzynarodowym Centrum Kształcenia i Egzaminowania Techników Dentystycznych Instytutu City & Guilds. Wieloletnia, trwająca od 1997 do 2011 roku, działalność Studium jako akredytowanego Centrum Międzynarodowego Londyńskiego Instytutu City & Guilds w zakresie kształcenia i egzaminowania techników dentystycznych, to czas intensywnej pracy i doskonalenia umiejętności zawodowych kadry nauczającej i słuchaczy. W tym okresie 376 absolwentów uzyskało międzynarodowy certyfikat zaawansowanego technika dentystycznego w zakresie wykonawstwa koron i mostów - „Advanced Crown and Bridge Dental Technican's Certificate”. Za to zaszczytne wyróżnienie serdecznie dziękujemy Instytutowi City & Guilds.

City and Guilds City and Guilds City and Guilds

 

Serdecznie dziękuję za współpracę, życzliwą pomoc i wsparcie wszystkim zaangażowanym w proces realizacji programu Instytutu City & Guilds. Szczególne podziękowania pragnę złożyć pani Adreinn Pasztine Fritz Generalnemu Dyrektorowi Europejskiego Biura City & Guils w Budapeszcie, panu Markowi Doskoczowi Przedstawicielowi City & Guilds w Polsce, panu Waldemarowi Osypiukowi pełniącemu z ramienia City & Guilds funkcję Zewnętrznego Wizytatora. Również serdeczne podziękowania dla pani Jolanda Samuel i Kathy Reevers.

Program Leonardo da Vinci

Szczególnym wydarzeniem w życiu szkoły była realizacja Programu Leonardo da Vinci – wymiana i staże w latach 2006-2008 – Projekt „Europejskie Standardy Techniki Dentystycznej – rozwój umiejętności  zawodowych przez staż”. Celem projektu było doskonalenie umiejętności zawodowych, podnoszenie kompetencji zawodowej języka angielskiego i integracja europejska oraz nawiązanie szerokiej i długotrwałej współpracy z partnerami zagranicznymi w celu podnoszenia jakości kształcenia. Jako potwierdzenie zdobytych umiejętności beneficjenci otrzymali Europass Mobilność i Certyfikaty od partnerów przyjmujących i od promotora.

W ramach projektu 46 beneficjentów odbywało 3 i 4 tygodniowe staże zawodowe u europejskich partnerów. Partnerami przyjmującymi beneficjentów byli: Dentaltech Ltd – laboratorium protetyczno-ortodontyczne w Dublinie(Irlandia) – mentor pan Brian Mahon, mistrz techniki dentystycznej i właściciel laboratorium Dentaltech Ltd; Langside College Glasgow w Szkocji (Wielka Brytania) – mentor pan Joe McIntyre, dyrektor ds. kształcenia i zatrudniania techników dentystycznych w Szkocji i wykładowca w  Langside College oraz Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Bad Säckingen (Niemcy) – mentor pani Aniela Beerberg przedstawiciel i szkoleniowiec Firmy Vita. Za współpracę i oddanie składam im serdeczne podziękowania.

Permanentne dokształcanie i doskonalenie to nadrzędny cel naszego Studium. Cel ten realizujemy w codziennej pracy dydaktycznej i na dodatkowych specjalistycznych kursach wprowadzających w nowe technologie ceramiczne i kompozytowe, protezy elastyczne i prace kombinowane, systemy modeli składanych, artykulatory indywidualne nastawialne i zastosowanie łuku twarzowego oraz CAD/CAM i uzupełnienia na cyrkonie, skanowanie i projektowanie stałych uzupełnień protetycznych. Szkolenia prowadzone są przez wybitnych krajowych i zagranicznych wykładowców. Od lat współpracujemy między innymi:

 • z przedstawicielami Firmy Vita panią Aniela Beerberg, panem Pawłem Dubel i panem Jerzym Osłowem,
 • z wykładowcami szkól dentystycznych w Wielkiej Brytanii panem Michael Broad, panem Grnat Taylor, panem Joe McIntyre, panem Michael O'Doherty, panem Glyn Thomas, panem William Sharp, panem Clive Skinner
 • właścicielami laboratorium dentystycznego Mary, Brian i Bevin Mahon
  ze szkoleniowcami i przedstawicielami światowych firm produkujących aparaturę, sprzęt i materiały dentystyczne: VITA, HOLTRADE, DENON DENTAL, POLKARD, POLDENT, ARDENT, CAR-LINE, DEGUSSA, IVOCLAR-VIVADENT, YETI, MARRODENT, 3M ESPE, KaVo, ZHERMAPOL, MAJOR, HERAEUS.
Nauczyciel Roku 2011

Tradycją naszej szkoły są: coroczne wyjazdy nauczycieli i uczniów na CEDE Środkowoeuropejską Wystawę Sprzętu i Materiałów Stomatologicznych oraz praktyki zagraniczne wybranych uczniów w renomowanych laboratoriach dentystycznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Zwyczajem Studium jest wybór Nauczyciela Roku. Inicjatorem tego rytuału w 2005 roku był Michael Broad, wykładowca z Glasgow Univeristy Dental School, który przekazał szkole srebrny puchar przyjaźni z godłem Glasgow University z sentencją „VIA VERITAS VITA”.

Dziękuję serdecznie panu Prof. Włodzimierzowi Więckiewiczowi, pani dr Teresie Maślance, pani dr Elżbiecie Lisiewicz-Rutańskiej, pani Prof. dr. Hab. Annie Dubojskiej oraz wszystkim osobom i firmom niewymienionym, które od 1992 roku towarzyszą naszej działalności i współtworzą jakość i wysoki poziom Szkoły.

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Szkoły KM Dental pragnę wyrazić serdeczne podziękowania Kadrze Pedagogicznej, Administracji za jej trud i poświęcenie, a Słuchaczom za ich zaangażowanie i odpowiedzialną postawę.
Z ufnością wchodzimy  następne lata działalności.

Życzę całej społeczności naszej Szkoły, gościom i przyjaciołom wszelkiej pomyślności.

Mgr Krystyna Kuryło-Mazurkiewicz

Copyright © 2001-2011 Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Projekt i wykonanie: