Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej
Wersja językowa: pl | en
KM Dental na Facebook

Informacje ogólne

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 już trwa. Zapraszamy!

Okres nauki: dwa i pół roku
System kształcenia: stacjonarny; możliwość uczęszczania na zajęcia również w weekendy
Zawód: technik dentystyczny
Miejsce przyszłej pracy: pracownie techniki dentystycznej i ortodontycznej.

Kryterium przyjęcia do szkoły:

 1. pozytywna ocena predyspozycji psychofizycznych do wykonywania zawodu technika dentystycznego,
 2. Wypełnienie podania (pobierz i wydrukuj) i złożenie go w Sekretariacie,
 3. Złożenie odpowiednich dokumentów (po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną):
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • kserokopia dowodu osobistego lub metryki urodzenia,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z określeniem braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika dentystycznego,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego,
  • zdjęcia - 3 szt.,
  • dowód opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł (słownie sto pięćdziesiąt złotych).
 4. Uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie Studium:
  • umowa o naukę,
  • wypełniona ankieta,
  • zgoda na wykonanie fotografii,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP (kurs organizuje Studium).

Przyjęcie na I semestr w zawodzie technik dentystyczny rozpatrywane będzie według kolejności zgłoszeń. Rozpatrywane będą tylko kompletne dokumenty.

Opłata rekrutacyjna zawiera koszty testu manualnego sprawdzającego predyspozycje kandydata do pracy w zawodzie.

 

Nauka w Studium jest odpłatna. Opłaty za naukę wynoszą:

Uczeń zobowiązuje się do zapłaty następujących świadczeń za naukę:

 • wpisowego – w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – płatnego w dniu podpisania umowy o naukę
 • miesięcznego czesnego – w wysokości zależnej od wybranego wariantu płatności.


Uczeń ma prawo wyboru jednego z trzech wariantów płatności czesnego: A, B, C

WARIANT A – opłata roczna
Wysokość miesięcznego czesnego – 780,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych) za każdy miesiąc roku szkolnego; z tym, że za każdy miesiąc wakacyjny danego roku szkolnego (lipiec i sierpień) uczeń płaci czesne obniżone w wysokości 50% miesięcznej kwoty czesnego tj. kwotę 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)

W wariancie A opłaty winny być wnoszone jak poniżej:

 1. wpłata za pierwszy rok nauki w kwocie 8580,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), płatna w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o naukę – tytułem czesnego za miesiące kolejno po sobie następujące tj. wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń i luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień,
 2. wpłata za drugi rok nauki w kwocie 8580,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), płatna do końca sierpnia poprzedzająca drugi rok nauki – tytułem czesnego za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień,
 3. wpłata za trzeci rok nauki w kwocie 3900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), płatna do końca sierpnia poprzedzająca trzeci rok nauki – tytułem czesnego za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń.

Łączna opłata za 2,5 roku nauki wynosi 21 060,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych)

WARIANT B – opłata semestralna
Wysokość miesięcznego czesnego – 883,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy złotych) , za każdy miesiąc roku szkolnego, z tym, ze za każdy miesiąc wakacyjny danego roku szkolnego (lipiec i sierpień) uczeń płaci czesne obniżone w wysokości 50% miesięcznej kwoty czesnego tj. kwotę 416,50 zł (słownie: czterysta szesnaście złotych i pięćdziesiąt groszy)

W wariancie B opłaty winny być wnoszone z góry za cały semestr jak poniżej:

 1. Wpłata za I semestr w kwocie 4998,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) – płatna w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o naukę, tytułem czesnego za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty,
 2. Wpłata za II semestr w kwocie 4165,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych) – płatna do końca lutego, poprzedzająca drugi semestr nauki, tytułem czesnego za miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień,
 3. Wpłata za III semestr w kwocie 4998,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) – płatna do końca sierpnia, poprzedzająca trzeci semestr nauki, tytułem czesnego za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty,
 4. Wpłata za IV semestr w kwocie w kwocie 4165,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych) – płatna do końca lutego, poprzedzająca czwarty semestr nauki tytułem czesnego za miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień,
 5. Wpłata za V semestr w kwocie w kwocie 4165,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych) – płatna do końca sierpnia, poprzedzająca piąty semestr nauki, tytułem czesnego za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń.

Łączna opłata za 2,5 roku nauki wynosi 22 491,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych)

WARIANT C – opłata miesięczna
Czesne 886,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) za każdy miesiąc roku szkolnego, płatne z góry najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego opłata dotyczy. Z tym, że za każdy miesiąc wakacyjny danego roku szkolnego (lipiec i sierpień) uczeń płaci czesne obniżone w wysokości 50% miesięcznej kwoty czesnego tj. kwotę 443,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy złotych) w terminie do 20 czerwca danego roku szkolnego.

Łączna opłata za 2,5 roku nauki wynosi 23 922,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złotych).Wybór wariantu płatności czesnego należy do ucznia. W terminie 7 dni od podpisania umowy o naukę uczeń jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze wariantu płatności. Nie dokonanie wyboru wariantu płatności czesnego jest równoznaczne z dokonaniem wyboru wariantu C.

Opłaty za egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne. Opłata za każdy egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy z obowiązujących zajęć edukacyjnych wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Opłatę należy wnieść jeden tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu.

Uczeń pokrywa w całości koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i od kradzieży odzieży osobistej Ucznia przynoszonej do Studium. W tym celu w dniu zawarcia umowy o naukę. Uczeń wpłaca zaliczkę w kwocie 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Ubezpieczenia w każdym roku szkolnym dokonuje Studium. Całkowite rozliczenie kosztów ubezpieczenia nastąpi w ostatnim miesiącu trwania nauki. W sytuacji gdy wpłacona zaliczka nie pokrywa kosztów ubezpieczenia Uczeń dokonuje dopłaty do wysokości tych kosztów.


Uczeń zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Studium składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości określonej przepisami prawa gdy Uczeń złoży wniosek o jego ubezpieczenie bo nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.


Wszystkie płatności, o których mowa powyżej, winny być dokonywane przelewami bankowymi na rachunek bankowy Studium:
KM Dental Sp. z o.o.
54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 10
Bank Zachodni S.A.
II Oddział we Wrocławiu
Nr 57 1090 2402 0000 0006 1000 8610
LUB
w sekretariacie Studium.


Uczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztów wezwań do zapłaty – w wysokości ustalonej zarządzeniem przez Dyrektora Studium – wysyłanych przez Studium w przypadku zaległości w płatnościach opłat, określonych w niniejszej Umowie.

 

Wzory dokumentów:

 • podanie (pobierz),
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego (pobierz),
 • umowa o naukę (dostępna w sekretariacie Studium),
 • wyprawka (dostępna w sekretariacie Studium),
 • oświadczenie - zawiadomienie rodziców o postępach Słuchacza (pobierz),
 • formularz udzielenia zgody na wykonanie fotografii (pobierz),
 • ankieta (pobierz).

Przeciwwskazania zdrowotne do zawodu technika dentystycznego:

 • choroby skóry,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • czynna gruźlica,
 • choroby alergiczne,
 • choroby zakaźne,
 • ułomność fizyczna uniemożliwiająca wykonywanie zawodu,
 • wady i choroby narządu wzroku,
 • przewlekły nieżyt spojówek,
 • zaburzenia neurologiczne i psychiczne np. epilepsja,
 • wady i choroby narządu słuchu w tym niedosłyszenie wszystkich stopni.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Sekretariacie Studium:

Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej KM Dental
ul. Ojców Oblatów 1
54-239 Wrocław

tel./faks 71 350 61 66
e-mail:

Sekretariat czynny od pon. do pt. w godz. 9.00-15.00.

Numer konta

Bank Zachodni S.A.
II Oddział we Wrocławiu
KM Dental Sp. z o.o., 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 10
Numer konta 57 1090 2402 0000 0006 1000 8610

Copyright © 2001-2011 Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Projekt i wykonanie: