Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej
Wersja językowa: pl | en
KM Dental na Facebook

Informacje ogólne

Promocja Jubileuszowa w Prywatnym Medycznym Studium Techniki Dentystycznej!

Nabór na rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty!

25% zniżki w opłacie czesnego z okazji 25-lecia Studium!

Rozpocznij naukę w prestiżowym Studium Techniki Dentystycznej:

 • indywidualne podejście do Słuchacza,
 • szkolenia i intensywne kursy w wybranych indywidualnie tematach,
 • język angielski i niemiecki zawodowy,
 • nowoczesna aparatura,
 • nauka uwzględniająca najnowsze trendy w zawodzie.

Wybierz szkołę z 25-letnią tradycją!

Okres nauki: dwa i pół roku
System kształcenia: stacjonarny; możliwość uczęszczania na zajęcia również w weekendy
Zawód: technik dentystyczny
Miejsce przyszłej pracy: pracownie techniki dentystycznej i ortodontycznej.

Kryterium przyjęcia do szkoły:

 1. pozytywna ocena predyspozycji psychofizycznych do wykonywania zawodu technika dentystycznego,
 2. Wypełnienie podania (pobierz i wydrukuj) i złożenie go w Sekretariacie,
 3. Złożenie odpowiednich dokumentów (po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną):
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • kserokopia dowodu osobistego lub metryki urodzenia,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z określeniem braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika dentystycznego,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego,
  • zdjęcia - 3 szt.
 4. Uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie Studium:
  • umowa o naukę,
  • wypełniona ankieta,
  • zgoda na wykonanie fotografii,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP (kurs organizuje Studium).

Przyjęcie na I semestr w zawodzie technik dentystyczny rozpatrywane będzie według kolejności zgłoszeń. Rozpatrywane będą tylko kompletne dokumenty.

Opłata rekrutacyjna 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) zawiera koszty testu manualnego sprawdzającego predyspozycje kandydata do pracy w zawodzie.

Enrolment for foreign candidates / Rekrutacja kandydatów z zagranicy

Przeciwwskazania zdrowotne do zawodu technika dentystycznego:
 • choroby skóry,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • czynna gruźlica,
 • choroby alergiczne,
 • choroby zakaźne,
 • ułomność fizyczna uniemożliwiająca wykonywanie zawodu,
 • wady i choroby narządu wzroku,
 • przewlekły nieżyt spojówek,
 • zaburzenia neurologiczne i psychiczne np. epilepsja,
 • wady i choroby narządu słuchu w tym niedosłyszenie wszystkich stopni.

 

Opłaty

 1. Nauka w Studium jest odpłatna.
 2. Uczeń zobowiązuje się do zapłaty następujących świadczeń za naukę:
  wpisowego – w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – płatnego w dniu podpisania niniejszej umowy
  miesięcznego czesnego – w wysokości zależnej od wybranego wariantu płatności.

  Uczeń ma prawo wyboru jednego z trzech wariantów płatności czesnego: A, B, C

  Wariant A – opłata roczna
  Wysokość miesięcznego czesnego – 780,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych) za każdy miesiąc roku szkolnego; z tym, że za każdy miesiąc wakacyjny danego roku szkolnego (lipiec i sierpień) uczeń płaci czesne obniżone w wysokości 50% miesięcznej kwoty czesnego tj. kwotę 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)
  W wariancie A opłaty winny być wnoszone jak poniżej:
  1) wpłata za pierwszy rok nauki w kwocie 8580,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), płatna w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o naukę – tytułem czesnego za miesiące kolejno po sobie następujące tj. wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń i luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień,
  2) wpłata za drugi rok nauki w kwocie 8580,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), płatna do końca sierpnia poprzedzająca drugi rok nauki – tytułem czesnego za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień,
  3) wpłata za trzeci rok nauki w kwocie 3900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych), płatna do końca sierpnia poprzedzająca trzeci rok nauki – tytułem czesnego za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń.

  Łączna opłata za 2,5 roku nauki wynosi 21 060,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych)

  Wariant B – opłata semestralna
  Wysokość miesięcznego czesnego – 833,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy złotych) , za każdy miesiąc roku szkolnego, z tym, ze za każdy miesiąc wakacyjny danego roku szkolnego (lipiec i sierpień) uczeń płaci czesne obniżone w wysokości 50% miesięcznej kwoty czesnego tj. kwotę 416,50 zł (słownie: czterysta szesnaście złotych i pięćdziesiąt groszy)
  W wariancie B opłaty winny być wnoszone z góry za cały semestr jak poniżej:
  1) Wpłata za I semestr w kwocie 4998,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) – płatna w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o naukę, tytułem czesnego za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty,
  2) Wpłata za II semestr w kwocie 4165,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych) – płatna do końca lutego, poprzedzająca drugi semestr nauki, tytułem czesnego za miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień,
  3) Wpłata za III semestr w kwocie 4998,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) – płatna do końca sierpnia, poprzedzająca trzeci semestr nauki, tytułem czesnego za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty,
  4) Wpłata za IV semestr w kwocie w kwocie 4165,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych) – płatna do końca lutego, poprzedzająca czwarty semestr nauki tytułem czesnego za miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień,
  5) Wpłata za V semestr w kwocie w kwocie 4165,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych) – płatna do końca sierpnia, poprzedzająca piąty semestr nauki, tytułem czesnego za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń.

  Łączna opłata za 2,5 roku nauki wynosi 22 491,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych)

  Wariant C – opłata miesięczna
  Czesne 886,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) za każdy miesiąc roku szkolnego, płatne z góry najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego opłata dotyczy. Z tym, że za każdy miesiąc wakacyjny danego roku szkolnego (lipiec i sierpień) uczeń płaci czesne obniżone w wysokości 50% miesięcznej kwoty czesnego tj. kwotę 443,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy złotych) w terminie do 20 czerwca danego roku szkolnego.

  Łączna opłata za 2,5 roku nauki wynosi 23 922,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złotych).

  Wybór wariantu płatności czesnego należy do ucznia. W terminie 7 dni od podpisania umowy o naukę uczeń jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze wariantu płatności. Nie dokonanie wyboru wariantu płatności czesnego jest równoznaczne z dokonaniem wyboru wariantu C.

  opłaty za egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne. Opłata za każdy egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy z obowiązujących zajęć edukacyjnych wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Opłatę należy wnieść jeden tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu.
 3. Uczeń pokrywa w całości koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i od kradzieży odzieży osobistej Ucznia przynoszonej do Studium. W tym celu w dniu zawarcia niniejszej umowy Uczeń wpłaca zaliczkę w kwocie 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Ubezpieczenia w każdym roku szkolnym dokonuje Studium. Całkowite rozliczenie kosztów ubezpieczenia nastąpi w ostatnim miesiącu trwania nauki. W sytuacji gdy wpłacona zaliczka nie pokrywa kosztów ubezpieczenia Uczeń dokonuje dopłaty do wysokości tych kosztów.
 4. Uczeń zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Studium składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości określonej przepisami prawa gdy Uczeń złoży wniosek o jego ubezpieczenie bo nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
 5. Wszystkie płatności, o których mowa powyżej, winny być dokonywane przelewami bankowymi na rachunek bankowy Studium:
  KM Dental Sp. z o.o.
  54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 10
  Bank Zachodni S.A.
  II Oddział we Wrocławiu
  Nr 57 1090 2402 0000 0006 1000 8610
  LUB
  w sekretariacie Studium.
 6. Uczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztów wezwań do zapłaty – w wysokości ustalonej zarządzeniem przez Dyrektora Studium – wysyłanych przez Studium w przypadku zaległości w płatnościach opłat, określonych w niniejszej Umowie.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Sekretariacie Studium:

Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej KM Dental
ul. Ojców Oblatów 1
54-239 Wrocław

tel./faks 71 350 61 66
e-mail:

Sekretariat czynny od pon. do pt. w godz. 9.00-15.00.

Numer konta

Bank Zachodni S.A.
II Oddział we Wrocławiu
KM Dental Sp. z o.o., 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 10

Numer konta 57 1090 2402 0000 0006 1000 8610

Copyright © 2001-2011 Prywatne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej

Projekt i wykonanie: